อู่เรือและอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศ

 

 

จัดแสดงความก้าวหน้าของอู่เรือเอกชน ความสำคัญของอุตสาหกรรมต่อเรือ ซ่อมเรือและพาณิชยนาวีของประเทศ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอธิปไตยของชาติทางทะเล 

 

 
image description