ทำเรือให้พร้อมรบ

 

 

จัดแสดงกระบวนการซ่อมทำเรือรบ ผลงานการซ่อมทำเรือสำคัญ ๆ และงานฝีมือช่าง         ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอันเป็นความภาคภูมิใจของกรมอู่ทหารเรือ  ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและต้นแบบในการพัฒนายุทโธปกรณ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนด้วย