การจัดแสดง

ภายในพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มีการจัดแสดงสาระความรู้ที่เป็นการเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องผ่านวัตถุ สิ่งของ เอกสารอันทรงคุณค่า และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นจาก ห้องฉายวีดิทัศน์ที่จะพาผู้ชมย้อนเวลาไปในอดีตในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้บรรยากาศเสมือนผู้ชมนั่งอยู่ในอู่เรือหลวง

จากนั้นภัณฑารักษ์จะพาท่านผู้ชมไปยัง ส่วนจัดแสดงชั้นบน ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์พื้นที่ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ความเป็นมาของ กรมอู่ทหารเรือ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการต่อเรือ กระบวนการสร้างเรือรบ การจัดสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙  มีส่วนจัดแสดงอยู่ ๕ ส่วน คือ จากราชนิเวศน์สู่อู่เรือหลวง  จากอู่เรือหลวงสู่กรมอู่ทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับงานนาวาสถาปัตย การเสริมสร้างสมุททานุภาพให้กองทัพเรือ และ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ

 

 

ต่อมาเป็นส่วนจัดแสดงชั้นล่าง  เล่าเรื่องกระบวนการซ่อมทำเรือ ผลงานการซ่อมทำเรือสำคัญ ๆ ผลงานทางช่าง  ผลงานการช่วยเหลือประชาชน งานอู่เรือและอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศ มีส่วนจัดแสดง ๒ ส่วนคือ ทำเรือให้พร้อมรบ และ อู่เรือและอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศ 

 

 

 

วัตถุจัดแสดงที่สำคัญ

 

     

ปากกาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงใช้ในพิธีวางกระดูกงูเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

     

ค้อนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงใช้ในพิธีวางกระดูกงู เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

     

สมุดบันทึกพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และลายพระหัตถ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทาน ให้กรมอู่ทหารเรือ เมื่อคราว เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธีวางกระดูกงูและปล่อยเรือลงน้ำ

     

ขวานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้ในพิธีปล่อยเรือ ต.๙๙๑ ลงน้ำ

     

เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (เรือ ต.๙๙๑)

     

หนังสือข้อบังคับน่าที่การกลจักร์

พ.ศ.๒๔๕๗

     

กล้องดูเนื้อโลหะ

     

เตาเผาหมุดย้ำ

     

เครื่องทดสอบโลหะ พ.ศ.๒๔๗๙