ผู้บริหาร

 

ยศ ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

พลเรือตรี สมศักดิ์ คงโชติ

ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

นาวาเอก ยุทธนา ดวงจันทร์

ผู้อำนวยการกองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

เลขานุการคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

นาวาเอกหญิง รัชฎาวรรณ เขม้นงาน

นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารเรือ

ภัณฑารักษ์

เรือเอก เอกรัฐ มะลิ

ประจำแผนกโรงงานไฟฟ้า กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

ผู้ช่วยภัณฑารักษ์