ผู้บริหาร

 

ยศ ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา

ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

นาวาเอก ชูเกียรติ เทพาลัย

ผู้อำนวยการกองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

เลขานุการคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

นาวาเอกหญิง กาญจนา ทรงวรวิทย์

นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารเรือ

ภัณฑารักษ์

เรือเอก เอกรัฐ มะลิ

ประจำแผนกโรงงานไฟฟ้า กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

ผู้ช่วยภัณฑารักษ์