ศูนย์รวมการเก็บรักษา อนุรักษ์ และจัดแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรกลของอู่ต่อเรือที่เก่าแก่ของประเทศ

 

มากกว่าหนึ่งทศวรรษนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงอู่เรือของกองทัพเรือจากอู่ดิน (Mud Dock) เป็นอู่ไม้ เพื่อรองรับการซ่อมบำรุงเรือที่ทรงสั่งต่อจากต่างประเทศ โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อู่เรือหลวง” แห่งนี้        เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๓ กรมอู่ทหารเรือได้ปฏิบัติภารกิจในการดำรงความพร้อมด้านการซ่อมบำรุงและการสร้างเรือให้แก่กองทัพเรือมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับทะเลทางด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยมีความยาวรวมกันประมาณ ๑,๕๐๐ ไมล์

องค์ความรู้ด้านกิจการอู่เรือ กระบวนการซ่อมบำรุงและสร้างเรือได้พัฒนาอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการพัฒนากำลังทางเรือของกองทัพเรือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล เครื่องมือช่าง และเครื่องใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านการใช้งานและกาลเวลา บางชิ้นกลายเป็นอดีตที่ไม่ได้นำกลับมาใช้อีก เมื่อถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงกว่า แต่อุปกรณ์ เครื่องจักรกล และเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าด้วยคุณลักษณะการใช้งานและเรื่องเล่า (Story) เป็นพยานวัตถุและหลักฐานในการปฏิบัติงานของบรรพชนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานทางช่างนานัปการ

กรมอู่ทหารเรือจึงได้อนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังทั้งที่เป็นกำลังพลของกองทัพเรือและสาธารณชนทั่วไปได้ศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อเรือของประเทศผ่านการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ และในบางโอกาส ท่านผู้ชมอาจได้สัมผัสและเห็นการปฏิบัติงานจริงของช่างภายในอู่เรือ เช่น การนำเรือเข้าอู่  การซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำ อีกด้วย