แหล่งเรียนรู้พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ด้านการต่อเรือ

“...การป้องกันประเทศทางทะเลเป็นหน้าที่โดยตรงและสำคัญที่สุดของกองทัพเรือ หน้าที่นี้เป็นภาระหน้าที่ต้องอาศัยทหารซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และเรือรบอันมีคุณภาพดีประกอบพร้อมกันไป บรรดาเรือรบที่ใช้ในราชการเป็นเรือที่สั่งทำจากต่างประเทศ การที่ทางราชการกองทัพเรือสามารถเริ่มต่อเรือยนต์รักษาฝั่งขึ้นใช้ในราชการได้เช่นนี้ จึงควรจะเป็นที่น่ายินดีและน่าสนับสนุนอย่างยิ่ง นับว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าก้าวหนึ่งของกองทัพเรือ...”

ความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๙๑ เมื่อ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ณ กรมอู่ทหารเรือ

การต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๙๑ เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อเรือในพระราชดำริที่ว่า “...กองทัพเรือควรจะออกแบบและสร้างเรือยนต์รักษาฝั่งขึ้นใช้เอง เพื่อให้เกิดความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในการต่อเรือ ซึ่งจะประหยัดงบประมาณมากกว่าการสั่งต่อเรือจากต่างประเทศ…” กองทัพเรือได้สนองพระราชดำริ โดยมอบหมายให้กรมอู่ทหารเรือออกแบบและต่อเรือยนต์รักษาฝั่ง ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือลำแรกมีชื่อว่า ต.๙๑ หมายถึง เรือที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นลำที่ ๑

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยในการต่อเรือ ต.๙๑ เป็นอย่างยิ่ง ทรงให้สถาบันและอู่เรือในต่างประเทศช่วยศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบเรือ และพระราชทานคำแนะนำในการออกแบบเรือ นอกจากนี้ ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทดสอบความเร็วเรือ ต.๙๑ ที่หลักไมล์เกาะสีชัง พร้อมทั้งพระราชทานข้อสังเกตเกี่ยวกับน้ำที่พลิ้วออกมาจากท้ายเรือและพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย

กองทัพเรือได้จัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.๙๑ ทั้งหมด ๙ ลำ คือ เรือ ต.๙๑ – ต.๙๙ ต่อมาได้จัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๙๙๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งกองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยด้านการออกแบบลายเส้นตัวเรือและสมรรถนะของเรือ

พ.ศ.๒๕๕๔ ปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กองทัพเรือได้จัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.๙๙๔ โดยพัฒนาปรับปรุงต่อยอดแบบเรือให้มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยการน้อมนำพระบรมราชวินิจฉัยแบบเรือ ต.๙๙๑ มาเป็นกรอบในการปฏิบัติ