การติดต่อขอเข้าชม

การเปิดให้เข้าชม

- เปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะ

- วันจันทร์ – วันศุกร์  หยุด วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

- เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

- ทำหนังสือขอเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 

   (ตัวอย่างหนังสือขอเข้าชม)

   Download แบบฟอร์ม

ที่อยู่

ที่อยู่        พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

              อู่ทหารเรือธนบุรี  กรมอู่ทหารเรือ

              เลขที่ ๒  ถนนอรุณอมรินทร์ 

              แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  

อีเมล์      rtndmuseum.navy@gmail.com


หมายเลขโทรศัพท์    ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๖๘ และ  ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๖๙

หมายเลขโทรสาร  ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๖๙

ผู้ช่วยภัณฑารักษ์  ๐๙ ๔๔๙๖ ๔๘๐๙