๑๑ – ๑๔ ธ.ค.๕๘

กรมอู่ทหารเรือ โดย กองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ และพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามของกองทัพเรือ ในกิจกรรม Bike for Dad ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ธ.ค.๕๘ ณ สนามเสือป่า โดยจัดแสดงวัตถุทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในพิธีวางกระดูกงูเรือและพิธีปล่อยเรือลงน้ำ