๔ ม.ค.๕๙

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (ช่างโรงงาน) ประจำปี งป. ๕๙ ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ