๒๓ ก.ย.๕๘

นักเรียน รร.วัดพระยาทำ ป.๑ – ป.๖


   

๑๑ ก.ย.๕๘

งานแสดงความยินดีในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ แด่ พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คัดเลือกโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พลเรือโท พิทักษ์ พิบูลทิพย์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ