๒๘ ส.ค.๕๘

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


   

๒๖ ส.ค.๕๘

ชมรมพิพิธสยาม


   

๑๓ ส.ค.๕๘

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ ๒