๒๙ มิ.ย.๕๘

หลักสูตรตรวจสภาพเรือเพื่อการซ่อมทำด้านกลจักร และหลักสูตรช่างหาศูนย์เพลา ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

   

๒ มิ.ย.๕๘

หลักสูตรอบรมช่างชั้นต้น ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ