๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นักเรียนช่าง กรมอู่ทหารเรือ สาขาช่างต่อเรือ

       
   
   

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รุ่นที่ ๑๐ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล