๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สื่อมวลชนของไทยและต่างประเทศเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ฯ นำโดย สลก.ทร.