๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมธนารักษ์กับพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และ พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ในนามพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

       
   
   

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

คณะศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ๔๔