๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

นักศึกษาและอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       
   
   

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

คณะศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น ๔๔

       
   
   

๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเยี่ยมชมวัด/โบราณสถาน หน่วยงานและชุมชน เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนรอบโรงพยาบาลศิริราช