๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

คณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก