๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นักเรียน รร.จิตรลดา (วิชาชีพ)

       
   
   

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ศูนย์อารยปัญญา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

       
   
   

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   
   

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าสารบรรณ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒