๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑

พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และคณะ

   
   

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒ วิชาการเขียนแบบต่อเรือ

   
   

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑

บ้านปาร์คนายเลิศจัดกิจกรรมสมันเตาสัญจร นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาและโบราณสถานภายในอู่ทหารเรือธนบุรี

โดย พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับและแนะนำภารกิจหน้าที่ของกรมอู่ทหารเรือ