๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑

คณะครูและนักเรียน ชั้น ม.๑ - ม.๓ รร.สันติศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี