๙ ส.ค.๒๕๖๑

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงฯ ในกิจกรรมเรียนรู้รอบรั้วศิริราช