๔ มิถุนายน – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาโทพิพิธภัณฑสถานศึกษา

   
   

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พล.ร.อ.มานิตย์ สูนนาดำ และคณะ

   
   

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คณะของผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ