๒๕ ก.พ.๕๘

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

   

๑๓ ก.พ.๕๘

นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์และโรงเรียนวัดห้วยพุด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ศาสน์ กษัตริย์

   

๘ ก.พ.๕๘

นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   

๖ ก.พ.๕๘

นักเรียน ม.๓ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

   

๓ ก.พ.๕๘

นักเรียนอนุบาล รร.วรรณสว่างจิต