๙ ม.ค.๖๑

คณะครูและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าสารบรรณ รุ่นที่ ๒ โรงเรียนสารบรรณทหารเรือ กรมสารบรรณทหารเรือ