๓๑ ส.ค.๖๐

อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร


   
   
   

๒๔ ส.ค.๖๐

อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


   
   
   

๒๓ ส.ค.๖๐

ประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี


   
   
   

๑๕ ส.ค.๖๐

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด


   
   
   

๔ ส.ค.๖๐

นิตยสาร POWER


   
   
   

๓ ส.ค.๖๐

นักเรียน ชั้นปีที่ ๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


   
   
   

๒ ส.ค.๖๐

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ


   
   

๒ ส.ค.๖๐

หลักสูตรระเบียบข้อบังคับสำหรับพนักงานราชการใหม่ ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ