๑๒ มิ.ย.๖๐

ผู้ศึกษาดูงาน อบต.กระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


   
   

๙ มิ.ย.๖๐

คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ สถาบันพระปกเกล้า


   
   

๖ มิ.ย.๖๐

อธิบดีกรมศิลปากรและคณะ


   
   

๖ มิ.ย.๖๐

กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล