๑๗ พ.ค.๖๐

คณะทำงานจัดทำพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ


   
   

๓ พ.ค.๖๐

นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒