๓๐ มี.ค.๖๐

คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร


   
   

๒๓ มี.ค.๖๐

ตัวแทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา


   

๒๒ มี.ค.๖๐

คณะสามเณรสำนักสงฆ์ป่าเซปะหละ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก


   
   

๑๗ มี.ค.๖๐

คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) ประจำปี งป.๖๐


   

๑๐ มี.ค.๖๐

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา