๒๖ ม.ค.๖๐

คณะเยาวชนเขตบางกอกใหญ่ ในโครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร


   
   

๑๖ ม.ค.๖๐

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (ช่างโรงงาน) ประจำปี งป. ๖๐ ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ


   

๔ ม.ค.๖๐

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (ช่างโรงงาน) ประจำปี งป. ๖๐ ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ