๑๓ ต.ค.๕๙

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


   

๗ ต.ค.๕๙

คณะครู บุคลากรการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล)