๒๕ มิ.ย.๕๙

คณะผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ จัดโดยฝ่ายรายการ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ


   

๑ - ๓ มิ.ย.๕๙

พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ได้นำนิทรรศการหัวข้อ “พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ กับงานนาวาสถาปัตย์” ไปร่วมจัดแสดง ในงานแสดงนิทรรศการ แสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล) ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จัดโดย กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ