๑๘ ก.พ.๕๙

สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว กรุงเทพ ฯ


   

๑๕ ก.พ.๕๙

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (ช่างโรงงาน) ประจำปี งป.๕๙ ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ


   

๙ ก.พ.๕๙

หลักสูตรการบริหารงานอู่เรือระดับต้น ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ